Legislație națională

Legislație națională specială

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (republicată)
Vizualizează documentul
Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
Vizualizează documentul
Legea nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Vizualizează documentul
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Vizualizează documentul

Legislație națională generală – prevederi specifice

Constituția României
Vizualizează documentul
Codul Administrativ
Vizualizează documentul
Codul Muncii
Vizualizează documentul
Codul Civil
Vizualizează documentul
Codul Penal
Vizualizează documentul
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Vizualizează documentul
Legea nr 292/2011 a asistenţei sociale
Vizualizează documentul
Legea nr 448/2006 prinvind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Vizualizează documentul
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
Vizualizează documentul
Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
Vizualizează documentul
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Vizualizează documentul
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Vizualizează documentul
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului
Vizualizează documentul
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Vizualizează documentul

Legislație internațională

Legislație regională antidiscriminare

Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (1950)
Vizualizează documentul
Carta Socială Europeană Revizuită
Vizualizează documentul

Legislație UE antidiscriminare

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
Vizualizează documentul
Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică
Vizualizează documentul
Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă
Vizualizează documentul
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)
Vizualizează documentul
Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului
Vizualizează documentul
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Vizualizează documentul