Ce trebuie să știi?

Petiția se va depune în numărul de exemplare corespunzător numărului de reclamați plus unul pentru C.N.C.D. (în cazul în care acestea vor fi transmise prin postă sau depuse personal la secretariatul instituției) și trebuie să conțină următoarele elemente:

 • numele și prenumele tău sau al persoanei care ne sesizează presupusa faptă de discriminare;
 • adresa de corespondență – cea la care vei primi răspunsul nostru, documentele primite de la reclamat pe care ți le vom înainta spre luarea la cunoștință și, pe baza cărora, tu vei avea posibilitatea să-ți expui punctul de vedere. De preferat ar fi să ne pui la dispoziție și o adresă poștală de corespondență, nu numai una electronică (e-mail). Opțional, ne poți lăsa un număr de telefon pentru facilitarea corespondenței, în situația în care va fi necesar să te contactăm într-un termen scurt, pentru informații suplimentare sau urgente;
 • conținutul plângerii – trebuie expuse detaliat faptele pe care le consideri discriminatorii. Datele prezentate trebuie susținute detaliat, să conțină data la care s-a petrecut fapta pe care o reclami, contextul acesteia, împrejurările, martorii și dovezile pe care se susțin cele reclamate precum și criteriul de discriminare (motivul care stă la baza respectivei fapte – de ex. etnic, naționalitate, sex, boală cronică necontagioasă etc. – vezi O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor faptelor de discriminare republicată)
 • datele de identificare ale persoanei pe care o acuzi de discriminare (numele și prenumele, adresa de corespondență sau, după caz, denumirea persoanei juridice, adresa sediului acesteia etc.). Datele ne sunt necesare pentru a lua legătura cu persoana reclamată, cu scopul audierii acesteia de către Colegiul director sau pentru a-i solicita un punct de vedere legat de acuzația ta și, eventual, pentru investigații suplimentare.
 • semnătura ta – atestă faptul că îți însușești petiția, că nu este depusă de o altă persoană în numele tău și adresa ta de e-mail (dacă petiția ne a fost adresată prin intermediul e-mail-ului) nu a fost folosită de o altă persoană.
 • dovezi – petiția trebuie însoțită de probele pe care le consideri relevante pentru susținerea constatării faptei de discriminare. Astfel, poți depune orice înscrisuri/documente pe care le atașezi în copie (numărul exemplarelor să fie egal cu numărul reclamaților plus un exemplar pt. C.N.C.D), declarațiile scrise sau audio/video ale martorilor, înregistrări audio/video relevante (de ex, înregistrarea unei emisiuni) împreună cu transcript-ul acestora, articole de presă/ mass-media, capturi ecran/ foto pentru conținut de pe internet, date statistice (de la caz la caz, când există şi sunt relevante în cauză)

Descarcă exemplu:

În urma primirii petiției tale, o înregistrăm și o înaintăm spre soluționare Colegiului director. Foarte important! Poți sa ne sesizezi în termen de un an de la data săvârșirii faptei de discriminare sau de la data la care ai luat cunostință de ea. Important este ca petiția pe care o faci sa ne-o transmiți cât mai repede de la momentul săvârșirii faptei sau de când ai luat act de ea, deoarece, cu trecerea timpului, probele și mărturiile se pierd. Tu sau persoana discriminată poate solicita doar în instanța de judecată înlăturarea consecințelor faptelor de discriminare și restabilirea situației anterioare faptei de discriminare. Termenul de soluționare a petiției este de 90 de zile. Acest termen este unul de recomandare, putând fi depășit, conform Deciziei nr. 1051/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Colegiul director va cerceta existența faptei de discriminare prin citarea obligatorie a părţilor, care se realizează prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii citației. Neprezentarea părţilor nu împiedică soluționarea petitiei. Pentru luarea unei decizii corecte, putem face investigații suplimentare, putem chema părțile (pe tine și pe persoana pe care o acuzi de discriminare) la sediul nostru, pentru audieri.

În situații excepționale, instituirea unei stări de alertă/urgență Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării procedura de soluționare a petițiilor poate suferi modificări. Astfel, în perioada pandemiei cu virusul SARS-COV-2, pentru asigurarea condițiilor de limitare a răspândirii acestuia, ședințele de audieri a părților cu prezența fizică la sediul instituției au fost suspendate, părțile având posibilitatea să depună note scrise cu punctele de vedere ale acestora. Astfel, petentul are obligația să dovedească că faptele sesizate reprezintă discriminare, în baza unor dovezi concrete iar partea reclamată are obligația să demonteze cele reclamate de petent, arătând, în concret și argumentat, că faptele nu reprezintă discriminare.

Soluția (Hotărârea Colegiului director) ți–o comunicăm în scris, la adresa de corespondență pe care ne-ai pus-o la dispoziție. Soluția va fi comunicată atât ție cât și reclamatului/reclamaților, în termen de 30 zile de la luarea deciziei în ședința Colegiului director. De la data primirii Hotărârii Colegiului director, în termen de 15 zile, părțile (tu și cel/ cei pe care îl/îi acuzi) dacă sunt nemulțumite de soluție, au posibilitatea să o conteste în instanțele de contencios – administrativ. Taxa judiciară de timbru este gratuită pentru ambele părți.

Pentru informații suplimentare legate de neclarități privind depunerea unei petiții în domeniul de aplicabilitate a O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, personalul de specialitate din cadrul Serviciului Asistență Colegiu director iți stă la dispoziție.

Faptele de discriminare se sancționează contravențional:

 • cu avertisment
 • cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei dacă discriminarea vizează o persoană fizică
 • cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), CNP-ul.

Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care serveşte interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.

Drepturile garantate și modul de exercitare:

 • Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat şi la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ştergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iţi retragi consimţământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care instanţa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Informații specifice:

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării poate prelucra date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor sale administrativ-jurisdicționale, dar și în exercitarea altor atribuții administrative.

Protecția datelor cu caracter personal prezintă caracteristici specifice în funcție de natura atribuțiilor în discuție.

În exercitarea atribuțiilor sale administrativ-jurisdicționale, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este astfel supus unor cerințe particulare, care rezultă din natura însăși a atribuțiilor jurisdicționale și în special din necesitatea de a respecta principiile independenței funcționale a autorității administrativ-jurisdicționale, respectiv a dreptului la apărare și contradictorialitate în procedura specială.

Atribuții administrativ-jurisdicționale

În exercitarea atribuțiilor sale administrativ-jurisdicționale, Consiliul Național