Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu sediul în Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, organizează conform H.G. nr. 286/2011 completat cu H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual vacant de șofer treapta II, în cadrul Serviciului Administrativ – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
 studii generale dovedite cu certificat de absolvire;
 permis de conducere categoria B.

Concursul se va susține la sediul instituției și va consta într-o probă practică de verificare a cunoștințelor și a aptitudinilor în domeniul legislației din bibliografie, în data de 30 august 2021 ora 10:00 şi un interviu în data de 02 septembrie 2021.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 09 august – 20 august 2021.

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1. Condițiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Condițiile de studii corespunzătoare postului scos la concurs.

Bibliografia pentru ocuparea postului de şofer treapta II în cadrul Serviciului Administrativ – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ:
1. O.U.G nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G nr. 137/2000 – privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact: Mihaela Pantofaru, șef birou – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, telefon fix 021/312.65.78 int. 503, e-mail mihaela.pantofaru@cncd.ro.

Atasamente