Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 29 iulie 2021, pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă:

1. Șef birou în cadrul Biroului Secretariat și Relații cu Publicul – Serviciul Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul – 1 post.
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Proba suplimentară: nu este cazul.
4. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 29.07.2021 ora 10:00 şi un interviu, în termenul legal.
5. Condiţiile de participare la concurs sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale, umaniste și arte
– studii de master absolvite cu diploma în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, aptitudini de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilităţi, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor;
– cerinţe specifice (călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii): da
– competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): da

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

6. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv în perioada 28.06-19.07.2021.
7. Persoana de contact în vederea primirii dosarelor de concurs este Pantofaru Mihaela, șef birou – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, tel: 021/312.65.78 int. 503, e-mail: mihaela.pantofaru@cncd.ro.
8. Bibliografia, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de conducere vacantă de șef birou în cadrul Biroului Secretariat și Relații cu Publicul – Serviciul Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul:

Bibliografia
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
6. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
7. Ghid practic de relații publice – Joe Marconi;
8. Relații Publice, Principii și Strategii – Cristina Coman.

Tematica
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
• CAPITOLUL II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
• CAPITOLUL III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare
5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
• CAPITOLUL II – Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
• CAPITOLUL III – Sancţiuni
6. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
• CAPITOLUL II – Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal;
• CAPITOLUL IV – Responsabilul cu protecţia datelor;
• CAPITOLUL VI – Măsuri corective şi sancţiuni
7. Ghid practic de relații publice – Joe Marconi
Capitolul II – Planul de Relații Publice
8. Relații Publice, Principii și Strategii – Cristina Coman.

Atribuțiile postului
1. Conduce, coordonează și controlează activitatea Biroului Secretariat și Relații cu Publicul;
2. Coordonează activitatea de întocmire a Raportului de activitate al CNCD;
3. Actualizează periodic sau de câte ori este nevoie informațiile de pe site-ul instituției (anunțuri, comunicate de presă, hotărâri,
rapoarte, studii, etc.);
4. Realizează săptămânal agenda instituției;
5. Menţine colaborarea cu partenerii actuali (presă, instituţii, ministere, ambasade, etc.) şi dezvoltarea de noi parteneriate;
6. Redactează comunicatele de presă;
7. Redactează diferite rapoarte, prezentări şi alte materiale;
8. Monitorizează, realizează și transmite revista presei scrise;
9. Întreţine baza de date referitoare la instituţie;
10. Asigură traducerea şi conformitatea documentelor internaţionale de interes privitoare la prevenirea şi combaterea discriminării;
11. Participă la diferite evenimente în domeniu;
12. Întocmește fişiere de presă cu datele de contact ale ziariştilor;
13. Informează personalul şi publicul despre activitatea şi evenimentele instituţiei;
14. Recepţionează şi soluţionează solicitările reprezentanţilor mass media;
15. Primeşte si soluţionează cererile de comunicare a informaţiilor de interes public cu caracter general din activitatea CNCD;
16. Monitorizează activitatea CNCD, vizibilitatea acesteia şi a modului în care este percepută activitatea acesteia;
17. Elaborează procedurile scrise specifice activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului şi le supune aprobării şefului ierarhic superior;
18. Ţine evidenţa întâlnirilor preşedintelui Consiliului;
19. Programează audienţele preşedintelui;
20. Întocmeşte notele de fundamentare specifice demarării activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile biroului;
21. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului;
22. Respectă Regulamentul Uniunii Europene 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor);
23. Este responsabilă pentru întocmirea și actualizarea registrului riscurilor al SCSRP;
24. Asigură implementarea sistemului de control intern managerial al Serviciului în lipsa titularului;
25. Raportează progresele înregistrate privind implementarea și dezvoltarea subsistemului de control intern managerial al Serviciului;
26. Asigură arhivarea documentelor emise de compartimentul propriu, conform normelor legale în vigoare ;
27. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură şi îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior.

Atasamente