Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu sediul în Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, organizează conform H.G. nr. 286/2011 completat cu H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu jumătate de normă, a unui post contractual vacant de referent treapta IA, în cadrul Serviciului Administrativ – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
 studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 vechime în muncă: minim 7 ani;
 permis de conducere categoria B;
 cunoștințe depanare/întreținere echipamente IT.

Concursul se va susține la sediul instituției și va consta într-o probă practică de verificare a cunoștințelor și a aptitudinilor, conform bibliografiei, în data de 28 aprilie 2022 ora 10:00 şi un interviu în data de 03 mai 2022.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 05 aprilie – 18 aprilie 2022.

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1. Condițiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Condițiile de studii corespunzătoare postului scos la concurs.

Bibliografia pentru ocuparea postului de referent treapta IA în cadrul Serviciului Administrativ – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ:
1. O.G nr. 137/2000 – privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.U.G nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Adrian Munteanu, Valerica Greavu – Șerban – Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice, Editura Polirom, Tehnologia Client/server pentru toți, autor: Doug Lowe;
8. Microsoft Office – manual de utilizare (2007, 2010, 2013, 2016);
9. Windows – manual de utilizare (7, 8, 10);
10. 10. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree.

Date de contact: Mirela Petrache, consilier superior – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, telefon fix 021/312.65.78 int. 503, e-mail: mirela.petrache@cncd.ro.

Atasamente