Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 02 august 2021, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante:

– consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar, Buget și Contabilitate – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – 1 post;
– consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – 1 post.

1. consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar, Buget și Contabilitate – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Proba suplimentară: nu este cazul.
4. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 02.08.2021 ora 10:00 şi un interviu, în termenul legal.
5. Condiţiile de participare la concurs sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit de lucru în echipă, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, asumarea responsabilităţii, adaptabilitate, sociabilitate, intuiţie, consecvenţă, abilitate de comunicare, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, creativitate, seriozitate, bune cunoştinţe a legislaţiei
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
6. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv în perioada 29.06-19.07.2021.
7. Persoana de contact în vederea primirii dosarelor de concurs este Pantofaru Mihaela, șef birou – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, tel: 021/312.65.78 int. 503, e-mail: mihaela.pantofaru@cncd.ro.
8. Bibliografia, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar, Buget și Contabilitate – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ:
Bibliografia
1. Constituția României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I şi II ale părţii a VI-a;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
8. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste;
11. H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
12. H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
16. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor (Constituţia României, republicată);
2. Titlul I şi II ale părţii a VI –a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
3. Drepturile cetăţenilor; Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie; Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi; Accesul la educaţie; Dreptul la demnitatea personală (Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, cu modificările si completările ulterioare);
4. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (toate capitolele din Legea nr. 202/2002,cu modificările și completările ulterioare);
5. Finanţele publice (toate capitolele din Legea nr. 500/ 2002 cu modificările și completările ulterioare);
6. Organizarea şi conducerea contabilităţii, Registrele de contabilitate, Situaţii financiare, Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice, Contravenţii şi infracţiuni (Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
7. Documentele financiar-contabile (Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 );
8. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia (Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare);
9. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 cu modificările şi completările ulterioare);
10. Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste (Decretul nr. 209/1976);
11. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului (H.G. nr. 714/2018);
12. Drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, (H.G. nr. 518/1995 cu modificările şi completările ulterioare).
13. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (Legea nr. 15/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
14. Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 cu modificările şi completările ulterioare);
15. Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009);
16. Clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (H.G. nr. 2139/2004 cu modificările şi completările ulterioare);
Atribuțiile postului
1. Înregistrează în contabilitate, în modulele specifice din programul informatic integrat utilizat în cadrul departamentului, cronologic şi sistematic operaţiunile financiar-contabile, privind cheltuielile/furnizorii, decontările/banca/trezoreria, gestiunea etc; ţine evidenţa analitică și sintetică a datelor introduse (operaţiuni în lei sau în valută);
2. Răspunde de păstrarea documentelor justificative pe baza cărora a efectuat înregistrările în contabilitate;
3. Întocmeşte registrele contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar şi Cartea mare astfel încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate precum şi note contabile, fişe de cont sau alte documente contabile;
4. Întocmeşte corect balanţele de verificare lunare şi pe baza acestora, situaţiile trimestriale şi anuale, pe care le prezintă coordonatorului compartimentului şi după aprobarea acestora depune la termenul stabilit un exemplar la Ministerul Finanţelor;
5. Întocmește raportările lunare și le operează în aplicaţia Ministerului Finanţelor;
6. Întocmește raportările lunare, trimestriale şi anuale şi se asigură de transmiterea acestora în termen în sistemul naţional FOREXEBUG;
7. Urmăreşte decontarea cu debitorii şi creditorii şi face demersurile necesare pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit;
8. Colaborează cu furnizorul de programe informatice în domeniul contabilităţii în vederea urmăririi administrării şi gestionării bazelor de date.
9. Răspunde de salvarea şi arhivarea datelor din programul de contabilitate;
10. Păstrează confidenţialitatea datelor personale şi salariale ale angajaţilor instituţiei;
11. Răspunde administrativ, disciplinar sau penal, după caz, precum şi material în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru neîndeplinirea sarcinilor ce îi revin sau îndeplinirea cu rea credinţă a acestora;
12. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului şi colegilor din cadrul direcţiei, după caz;
13. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului şi colegilor din cadrul direcţiei, după caz;
14. Întocmeşte procedurile scrise specifice activităţii desfăşurate;
15. Arhiveaza documentele financiar contabile din cadrul compartimentului;
16. Întocmeşte, la cererea superiorului ierarhic sau a conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă şi modul de îndeplinire a sarcinilor;
17. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură îndeplinirea şi a altor atribuţii care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului, dispuse de superiorul ierarhic.
18. Se asigură să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefii ierarhici.
19. Răspunde întocmai de aplicarea prevederilor privind ridicarea prestigiului funcţionarului public, păstrează secretul profesional dacă este cazul și asigură integritatea și securitatea lucrărilor sau valorilor încredinţate;
20. Nu angajează instituţia la mărirea costurilor, căutând să uzeze de toate mijloacele posibile pentru combaterea cheltuielilor nejustificate si utilizează cu maximă eficienţă resursele puse la dispoziţie;
21. Are obligaţia de a se perfecţiona continuu în activitatea pe care o desfășoară, în vederea reducerii timpului de execuţie a lucrărilor;
22. Are sarcina de a se integra în efortul colectiv depus de echipa din care face parte și de a pune la dispoziţia colectivului cunoștinţele și experienţa pe care le deţine;
23. Răspunde conform legislaţiei în vigoare de exactitatea și corectitudinea datelor înregistrate/furnizate;
24. Răspunde de soluţionarea în termen a sarcinilor de serviciu repartizate;
25. Respectă prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor);
26. Respectă atât normele de P.S.I. și de protecţia muncii, cât și R.O.I și R.O.F.

În absenţa salariatului cu atribuţii în acest domeniu sau la solicitarea superiorului ierarhic ori de câte ori este nevoie,
1. gestionează mijloacele băneşti şi orice alte valori sau bunuri materiale aflate în administrarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
2. întocmeşte registrul de casă în lei şi în valută și păstrează şi gestionează numerarul şi alte valori (BCF-uri – bonuri valorice de carburant) precum şi documentele de casă, în casa de fier care se încuie ori de câte ori părăseşte încăperea, iar la sfârşitul zilei de lucru se încuie şi se sigilează, efectuează plăţi în numerar pe bază de documente vizate în prealabil pentru controlul financiar preventiv şi aprobate de conducerea instituţiei și răspunde de bunurile materiale pe care le are în gestiune proprie pe bază de semnătură de primire;
3. efectuează plăţi în numerar numai persoanelor prevăzute în documente sau celor împuternicite de acestea pe bază de procură autentificată, generală sau specială, cum ar fi: plata salariilor, premiilor, altor drepturi asimilate acestora precum şi altor sume
4. completează actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa şi înregistrează în evidenţa tehnico-operativă a locului de depozitare, operaţiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor;
5. la primirea bunurilor are obligaţia să controleze dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare, să identifice viciile aparente şi să semneze de primirea bunurilor;
verifică deconturile pentru deplasări în ţară şi în străinătate şi calculează penalităţile de întârziere, după caz;
5. verifică deconturile aferente cheltuielilor pentru achiziţii de bunuri şi prestări de servicii şi calculează penalităţile de întârziere, după caz.
7. ţine evidenţa avansurilor acordate atât pentru deplasări cât şi pentru achiziţionarea de bunuri precum şi evidenţa deplasărilor interne şi externe ale personalului instituţiei;
8. comunică B.R.U.S., la începutul lunii următoare pentru luna trecută dacă sunt salariaţi care nu şi-au justificat avansul primit sau nu au depus sumele rămase necheltuite la termenele stabilite și cuantumul sumei datorate în vederea opririi acesteia pe statul de salarii.
9. comunică în scris conducătorului instituţiei plusurile şi minusurile din gestiune, cazurile în care constată că bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori există pericol de a ajunge în asemenea situaţii, în termen de 24 ore din momentul în care are cunoştinţă de acele situaţii.

1. consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Proba suplimentară: nu este cazul.
4. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 02.08.2021 ora 13:30 şi un interviu, în termenul legal.
5. Condiţiile de participare la concurs sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit de lucru în echipă, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, asumarea responsabilităţii, adaptabilitate, sociabilitate, intuiţie, consecvenţă, abilitate de comunicare, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, creativitate, seriozitate, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, bune cunoştinţe ale legislaţiei din domeniu
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
6. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv în perioada 29.06-19.07.2021.
7. Persoana de contact în vederea primirii dosarelor de concurs este Pantofaru Mihaela, șef birou – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, tel: 021/312.65.78 int. 503, e-mail: mihaela.pantofaru@cncd.ro.
8. Bibliografia, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ:
Bibliografia
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. O.U.G nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor din Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Cap. I, Cap.II, Cap.III, Cap.IV, Anexa nr. VIII – Familia Ocupaţională De Funcţii Bugetare „Administraţie“) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. O.U.G nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Titlul I al părții I din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Atribuțiile postului
1. Întocmeşte lucrări cu caracter organizatoric privind CNCD (proiecte de organigramă, proiecte de stat de funcţii, stat de personal, proiecte de ROF, RI) şi păstrează evidenţa acestora.
2. Întocmeşte ordine cu privire la încadrarea/numirea, promovarea, salarizarea, desfacerea contractului de muncă/încetarea raporturilor de serviciu, suspendarea, modificarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, sancţionarea şi altele cu privire la activitatea personalului.
3. Întocmeşte ordine ale preşedintelui în domeniul de activitate al instituţiei.
4. Întocmeşte dosarul profesional/de personal şi operează modificări, completări şi rectificări ori de câte ori este nevoie.
5. Întocmeşte adeverinţe pentru salariaţii instituţiei cu privire la calitatea de salariat, vechimea în muncă/specialitatea studiilor, etc.
6. Ţine evidenţa şi păstrează fişele de post.
7. Întocmeşte şi centralizează programarea şi reprogramarea concediului de odihnă al salariaţilor.
8. Determină şi ţine evidenţa drepturilor de concediu de odihnă, de spor de vechime sau altor drepturi acordate conform legii precum şi a drepturilor salariale ale angajaţilor.
9. Ţine evidenţa concediilor medicale, concediilor fără plată, învoiri, absenţe nemotivate ale angajaţilor.
10. Ţine evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici şi comunică pe portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită, prin operarea în baza de date a acestor modificări.
11. Întocmeşte situația privind drepturile salariale ale funcţionarilor publici şi o raportează la ANFP în termenele prevăzute de lege.
12. Întocmeşte Planul anual de formare şi perfecţionare profesională şi îl transmite la ANFP în termenele prevăzute de lege.
13. Solicită asistenţă de specialitate şi colaborează cu ANFP.
14. Pregăteşte actele necesare în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante precum şi pentru concursurile de promovare în categorie, clasă, grad profesional/treaptă a funcţionarilor publici/salariaţilor şi asigură secretariatul comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor.
15. Asigură depunerea în condiţii de legalitate a jurământului de către funcţionarii publici.
16. Urmăreşte desfăşurarea perioadei de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi până la definitivarea în funcţie publică.
17. Organizează la nivelul instituţiei acţiunea de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, gestionează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă şi rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici şi asigură păstrarea lor.
18. Conform prevederilor legale gestionează, înregistrează declaraţiile de avere/de interese ale salariaţilor instituţiei în “Registrul declaraţiilor de avere/de interese” şi le transmite la Agenția Națională de Integritate.
19. Întocmeşte procedurile documentate specifice activităţilor desfăşurate.
20. Întocmeşte rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul biroului.
21. Întocmeşte şi actualizează situaţia centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial.
22. Arhivează documentele emise de compartimentul propriu.
23. Păstrează confidenţialitatea datelor personale şi salariale ale salariaţilor.
24. Respectă prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), fără a se limita la:
– păstrare parole: trebuie să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor de seviciu;
– divulgare parole: nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, cu excepția situațiilor autorizate de către superiorul său iererhic;
– copiere: nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său iererhic;
– acces: trebuie să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea;
– suport fizic: trebuie să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locuri securizate;
– divulgare date: nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
– transmitere date: nu va transmite pe suport informatic și nici pe un alt fel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara instituției, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail sau orice alt mijloc tehnic.
25. Participă la cursuri de formare, perfecţionare, conferinţe, simpozioane, mese rotunde în domeniul de activitate specific precum şi la cele referitoare la fondurile externe nerambursabile.
26. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor CNCD.
27. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor CNCD.
28. Îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din ordine ale preşedintelui sau stabilite de şeful de birou, în funcţie de specificul activităţii.
29. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru neîndeplinirea sarcinilor ce îi revin sau îndeplinirea cu rea credinţă a acestora.

Atasamente