Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, în data de 06.09.2022, examen de promovare în clasă pentru funționarii publici din cadrul instituției.
Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în data de 06.09.2022, ora 10:00 şi un interviu în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Condițiile de participare la examenul de promovare în clasă:
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la secretarul comisiei de concurs, doamna Mirela Petrache, consilier superior – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, e-mail: mirela.petrache@cncd.ro, în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă, respectiv în perioada 22 -26 august 2022 şi conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice (după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor);
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Bibliografia şi tematica pentru examenul de promovare în clasă – Biroul Resurse Umane şi Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ

BIBLIOGRAFIE
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

TEMATICA
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor din Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Capitolul I și Capitolul II din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Cap. I, Cap.II, Cap.III, Cap.IV, Anexa nr. VIII – Familia Ocupaţională De Funcţii Bugetare „Administraţie“) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografia şi tematica pentru examenul de promovare în clasă – Biroul Asistență Tehnică – Serviciul Asistență Colegiu Director

BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
6. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale privind Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

TEMATICA
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
6. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale privind Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.