Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de promovare,  în data de 30 septembrie 2019, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

 1. Șef birou în cadrul Biroului Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – 1 post
 2. Șef birou în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E. – 1 post

            Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 30 septembrie 2019 ora 11:00 şi un interviu în termenul legal.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în perioada 26.08-16.09.2019.

            Condițiile de participare la concurs sunt:

            Condiții generale de participare, conform art. 483 alin. (2) lit. a) – e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiții specifice:

 1. Șef birou în cadrul Biroului Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ:
 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, economice sau inginereşti.
 • Perfecţionări (specializări): studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): –
 • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): –
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit de lucru în echipă, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, asumarea responsabilităţii, adaptabilitate, sociabilitate, consecvenţă, abilitate de comunicare, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, seriozitate, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, bune cunoştinţe ale legislaţiei din domeniu.
 • Cerinţe specifice (de exemplu călătorii frecvente, delegări, detaşări): nu
 • Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): abilităţi în gestionarea resurselor umane, capacitate de organizare, conducere, control, consiliere, abilităţi în domeniul instruirii profesionale.

Atribuţiile postului

 1. Conduce, organizează şi controlează activitatea Biroului Resurse Umane şi Salarizare.
 2. Asigură întocmirea lucrărilor cu caracter organizatoric privind aparatul instituţiei împreună cu şefii compartimentelor (proiecte de organigramă, proiecte de stat de funcţii, proiecte de R.O.F., proiecte de R.I., state de personal) pe care le prezintă spre aprobare conducerii instituției.
 3. Asigură întocmirea statelor de funcţii, a statelor de personal şi asigură păstrarea lor.
 4. Asigură organizarea acţiunii de recrutare şi de promovare a personalului, în condiţiile legii.
 5. Asigură redactarea în condiţii de legalitate a ordinelor cu privire la încadrarea, numirea, promovarea, salarizarea, încetarea contractului de muncă/încetarea raporturilor de serviciu, suspendarea, modificarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, sancţionarea, precum şi orice alte ordine privind personalul, dispuse de conducerea instituţiei.
 6. Asigură întocmirea contractelor individuale de muncă la încadrarea personalului contractual şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă.
 7. Asigură organizarea la nivelul instituţiei a acţiunii de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual.
 8. Asigură înregistrarea personalului contractual nou angajat şi a modificărilor intervenite în activitatea acestuia, în ,,Registrul general de evidenţă al salariaţilor” .
 9. Asigură întocmirea formelor de încheiere a raporturilor de serviciu, respectiv a contractului individual de muncă al angajaţilor.
 10. Asigură întocmirea dosarului profesional/de personal şi operarea modificărilor în acesta ori de câte ori este nevoie.
 11. Păstrează confidenţialitatea datelor personale şi salariale ale personalului instituţiei.
 12. Asigură întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de salariat solicitate de către personalul instituţiei.
 13. Asigură vizarea periodică a legitimaţiilor de acces în instituţie.
 14. Asigură, pentru personalul din aparatul propriu, determinarea drepturilor de spor de vechime, de concediu de odihnă şi alte drepturi stabilite prin lege.
 15. Asigură centralizarea programării şi reprogramării concediului de odihnă a salariaţilor instituţiei.
 16. Asigură aplicarea corectă a legii în vederea salarizării personalului.
 17. Asigură întocmirea lunară a statelor de plată a salariilor şi, după caz, a indemnizaţiilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, a centralizatorului aferent şi a situaţiei recapitulative.
 18. Asigură întocmirea şi transmiterea declaraţiilor lunare privind obligaţiile de plată ale instituţiei către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat referitoare la salariile şi indemnizaţiile angajaţilor precum şi a adeverințelor anuale de venit ale salariaţilor.
 19. Asigură întocmirea şi transmiterea către MFP a formatului standard privind numărul de posturi din aparatul propriu.
 20. Contribuie la elaborarea proiectului de buget al instituţiei referitor la cheltuielile salariale şi la celelalte cheltuieli ale biroului.
 21. Participă la cursuri de formare şi perfecţionare profesională, la conferinţe, simpozioane, mese rotunde şi alte tipuri de evenimente similare în domeniul de activitate precum şi la cele referitoare la fondurile externe nerambursabile, control intern managerial, combaterea discriminării sau alte domenii care pot fi utile în activitatea desfăşurată.
 22. Vizează notele de fundamentare referitoare la participarea salariaţilor instituţiei la programele de formare profesională.
 23. Solicită asistenţă de specialitate şi colaborează cu ANFP în domeniul său de activitate.
 24. Asigură întocmirea situației privind drepturile salariale ale funcţionarilor publici şi transmiterea acesteia la ANFP în termenele prevăzute de lege.
 25. Asigură raportarea pe ,,Portalul de management” al ANFP , conform prevederilor legale.
 26. Asigură implementarea sistemului de control intern managerial al biroului.
 27. Asigură întocmirea şi actualizarea Registrului riscurilor.
 28. Coordonează activitatea de elaborare a procedurilor documentate specifice activităţilor desfăşurate în cadrul biroului.
 29. Respectă și asigură respectarea în cadrul biroului a Regulamentului Uniunii Europene 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor).
 30. Asigură arhivarea documentelor emise de compartimentul propriu, conform normelor legale în vigoare
 31. Asigură întocmirea de rapoarte statistice specifice evidenţei de personal şi rapoarte de activitate, ori de câte ori este nevoie.
 32. Asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor, în condiţiile legii.
 33. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului.
 34. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului.
 35. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură îndeplinirea şi altor atribuţii care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului, dispuse de conducerea instituției.
 1. Șef birou în cadrul Biroului pentru Promovarea, Monitorizarea și Susținerea Egalității de Tratament pentru Lucrătorii U.E:
 • Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor umaniste și arte;
 • Perfecționări (specializări): studii universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 • Limbi străine: limba engleză – avansat (competenţele specifice se dovedesc pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii)
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, aptitudini de comunicare, aptitudinea de a desfășuraactivități complexe, capacitatea de lucru în echipă, capacitatea de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, capacitate de a consilia
 • Cerințe specifice (călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit în anumite condiții): da
 • Competență managerială (cunoștințe de management, cal