Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 26 martie 2020, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante:

Consilier juridic clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Inspecţie şi Analiză –  Direcţia Juridică – 1 post

           

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 26.03.2020 ora 13:00 şi un interviu, în termenul legal.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în perioada 24.02-16.03.2020.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Inspecţie şi Analiză – Direcţia Juridică sunt:

  1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice.
  1. Perfecţionări (specializări): –
  2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani ;
  3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): –
  4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): –
  5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.
  1. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale.

 

Atribuțiile postului:

La solicitarea şefului ierarhic direct şi cu avizul directorului direcţiei, colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii şi eliminării tuturor formelor de discriminare;

Studiază dosarele primite spre investigare, în urma rezoluţiei Şefului Serviciului de Inspecţie şi Analiză, şi întocmeşte planul de investigaţie;

Colaborează cu membrii Colegiului Director în vederea stabilirii aspectelor din petiţii/sesizări supuse investigaţiei;

Efectuează demersurile necesare în vederea realizării investigaţiilor (întocmeşte nota de aprobare şi de fundamentare a deplasărilor, completează ordinul de deplasare, etc);

Efectuează activităţi de inspecţie cu privire la cele sesizate în petiţii;

Întocmeşte raportul de investigaţie, care va cuprinde în detaliu etapele parcurse, operaţiunile desfăşurate precum şi constatările de la faţa locului (potrivit dispoziţiilor Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor), înaintând o constatare privind existenţa sau inexistenţa unei fapte de discriminare în speţele supuse investigării, pe baza probelor rezultate din verificări;

Realizează analiza informaţiilor obţinute în cadrul investigaţiei, în sprijinul activităţii de investigare şi în sprijinul luării deciziei finale de către membrii Colegiului Director, efectuând următoarele activităţi:

a. planificarea activităţilor circumscrise analizei,

b. documentarea în problematica din competenţă,

c. constituirea fondului informațional necesar realizării analizei,

d. procesarea datelor şi informațiilor,

e. elaborarea raportului, în urma analizei,

f. aducerea la cunoştinţa directorului Direcţiei Juridice şi a Preşedintelui a datelor analizate, conţinute de raport,

g. finalizarea raportului şi transmiterea acestuia către Serviciul Asistenţă Colegiul Director.

Prezintă raportul de investigaţie şefului Serviciului de Inspecţie şi Analiză şi directorului Direcţiei Juridice, anterior transmiterii acestuia către Colegiu Director;

Întocmeşte decontul de cheltuieli corespunzător fiecărei deplasări ce se realizează în scopul investigării petiţiilor/sesizărilor;

Urmare a efectuării investigaţiilor, solicită membrilor Serviciului Asistență Colegiu Director întocmirea şi transmiterea de adrese către diferite persoane juridice/fizice implicate în speţele investigate, în vederea completării cu date a dosarelor investigate;

Îndeplineşte calitatea de agent constatator în condiţiile art. 25 alin. 5 teza 2 din O.G. 137/2000, republicată, aplicând sancţiuni contravenţionale reprezentanţilor legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai agenţilor economici supuşi controlului, precum şi persoanelor fizice, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 26 punctul (5) din O.G. 137/2000, republicată.

Păstrează evidenţa investigaţiilor efectuate şi predă şefului Serviciului de Inspecţie şi Analiză o copie după ordinul de deplasare şi după rapoartele de investigaţie întocmite; de asemenea, păstrează evidenţa concediilor efectuate;

La solicitarea sau cu acordul directorului Direcţiei Juridice, formulează puncte de vedere de specialitate în cauzele în care C.N.C.D. este chemat în faţa instanţelor judecătoreşti în calitate de expert în domeniul nediscriminării, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, pe care le supune avizării directorul Direcţiei Juridice;

La solicitarea sau cu acordul dorectorului Direcţiei Juridice, îndeplineşte atribuţii de înregistrare în Registrul Electronic de Corespondenţă al Direcţiei Juridice, a actelor specifice a căror soluţionare intră în competenţa Direcţiei Juridice, inclusiv a actelor primite la instanţele de judecată în baza prevederilor art. 27 alin. (3) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

Monitorizează apariţiile legislative ce vizează activitatea Consiliului şi le transmite către compartimentele de specialitate;

Realizează activitatea de arhivare a documentelor care vizează activitatea Direcţiei Juridice;

Gestionează arhiva documentelor întocmite, precum şi a Direcţiei Juridice;

Sprijină elaboararea procedurilor scrise specifice activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului şi le supune aprobării şefului ierarhic superior;

Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în cadrul serviciului;

Participă la şedinţele convocate de către şeful ierarhic superior sau de către directorul Direcţiei Juridice;

Participă la întocmirea statisticilor cu privire la investigaţiile efectuate în cadrul serviciului, precum şi cele cu privire la punctele de vedere transmise către instanţele de judecată în baza art. 27 din O.G. nr. 137/2000, republicată;

Respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal;

Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;

Solicită asistenţă de specialitate de la celelalte compartimente ale instituţiei;

Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură îndeplinirea şi altor atribuţii dispuse de către Directorul Direcţiei sau şeful ierarhic direct.

Atasamente