Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 27 mai 2021, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante:
1. Referent clasa a-III-a, grad profesional debutant în cadrul Biroului Resurse Umane şi Salarizare – Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – 1 post
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Proba suplimentară: –
4. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 27.05.2021 ora 13:00 şi un interviu, în termenul legal.
5. Condiţiile de participare pentru funcția publică de referent, clasa a-III-a, grad profesional debutant în cadrul Biroului Resurse Umane şi Salarizare – Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ sunt:
1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): – Nu este cazul
3. Vechime în specialitatea studiilor: – ;
4. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: – ;
5. Limbi străine: – ;
6. Abilități, calități și aptitudini necesare: – spirit de lucru în echipă, aptitudinea de a desfăşura
activităţi complexe, asumarea responsabilității, adaptabilitate, sociabilitate, intuiţie, consecvenţă,
abilitate de comunicare, promptitudine și eficientă în executarea lucrărilor, creativitate,
seriozitate, bune cunoştinţe a legislaţiei;
7. Cerințe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi externe: Da;

Bibliografia/tematica pentru funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa a-III-a, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea-cadru nr. 153/2017- privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
8. H.G nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concediiale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile postului:

1. Întocmeşte adeverinţe pentru salariaţii instituţiei cu privire la salarizarea acestora, adeverinţe pentru
bancă, medicul de familie, etc;
2. Întocmeşte şi centralizează programarea şi reprogramarea concediului de odihnă al salariaţilor;
3. Întocmeşte situaţii statistice specifice domeniului de activitate;
4. Desfăşoară activităţi administrative pentru buna organizare şi funcţionare a Biroului;
5. Păstrează confidenţialitatea datelor personale şi salariale ale salariaţilor;
6. Participă la cursuri de formare și perfecționare, conferinţe, simpozioane, mese rotunde în
domeniul de activitate specific, precum şi la cele referitoare la fondurile externe nerambursabile;
7. Solicită asistență de specialitate şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
8. Arhivează documentele emise de compartimentul propriu;
9. Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie şi urmăreşte
recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
10. Îndeplinește activități de curierat pentru Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare și
Administrativ şi pentru conducerea instituţiei;
11. Asigură deplasările în interesul serviciului la solicitarea conducerii instituţiei;
12. Respectă şi asigură respectarea în cadrul biroului a Regulamentului Uniunii Europene 679/27.04.2016
privind protecţia persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor);
13. Îndeplinește și alte atribuţii reieşite din ordine ale preşedintelui, stabilite de şeful de birou, directorul
direcţiei sau secretarul general în funcţie de specificul activităţii.

6. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv în perioada 26.04-17.05.2021.
7. Persoana de contact în vederea primirii dosarelor de concurs: Bălan Despina, consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane și Salarizare, tel: 0213126578, e-mail: despina.balan@cncd.ro

Fișiere atașate