Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 27 mai 2021, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante:

1.- Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistență Colegiu Director – 1 post;
– Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Investigare Dosare – Serviciul Asistență Colegiu Director – 1 post.
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Proba suplimentară: –
4. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 27.05.2019 ora 9:30 şi un interviu, în termenul legal.
5. Condiţiile de participare pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistență Colegiu Director:
1. Studii de specialitate: Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice
2. Perfecţionări (specializări): –
3. Vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: –
5. Limbi străine: –
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilităţi, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, aptitudini de comunicare.
7. Cerinţe specifice de exemplu călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii: –
Bibliografia/tematica pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Asistență Colegiu Director:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. O.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale;
8. Declarația Universală a Drepturilor Omului;
9. Ordinul Președintelui C.N.C.D. nr.144/2008 – privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în M.O, Partea I, nr. 348/06.05.2008.

Atribuțiile postului:
Consilierul juridic, asistentul titularului de dosar, are următoarele atribuții în ceea ce privește procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor:
1. Constituie în dosar petiția primită sau nota de autosesizare inițiată de titularul de dosar și întocmește opisul aferent;
2. Comunică petentului răspunsul initial;
3. Solicită petentului completarea petiției cu elementele lipsă, după caz;
4. Citează/recitează (după caz) părțile din dosar, la o dată stabilită împreună cu titularul de dosar;
5. Solicită puncte de vedere de specialitate din partea instituțiilor publice ori private, autorităților de stat sau altor entități juridice cu expertiză, în vederea asigurării unui analize obiective a soluționării cauzei;
6. Consemnează în registrul de evidență a audierilor ziua și ora la care vor avea loc ședințele de audieri, numele titularului de dosar, numărul dosarului, numărul petiţiei și numele părților;
7. Întocmește lista cu dosarele programate pentru audierile ce urmează a avea loc și o comunică Biroului Asistență tehnică din cadrul SACD, cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea ședinței;
8. Asigură înregistrarea ședinței de audiere a părților cu aparatura existentă în dotare și consemnează, într-o minută, susținerile părților prezente;
9. Încrucișează punctele de vedere comunicate și acordă părților termen pentru transmiterea concluziilor scrise;
10. Redactează rezoluția cu privire la demararea procedurii de investigație (după caz), la solicitarea titularului de dosar, o înregistrează și o transmite, împreună cu dosarul, Biroului Investigare dosare din cadrul SACD;
11. Acordă informații, la sediul instituţiei, telefonic, în scris sau prin e-mail, persoanelor care solicită detalii cu privire la stadiul dosarului în care au calitatea de părți sau sunt împuternicite de acestea;
12. Redactează și transmite draft-ul hotărârii aferent dosarelor care urmează să fie introduse, spre analiză, în cadrul ședinței de deliberări a Colegiului Director; draft-ul va cuprinde: numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), propunerea argumentată a soluției acordată de către titularul de dosar;
13. Întocmește lista cu dosarele care urmează să fie introduse în ședința de deliberări a Colegiului Director și o comunică șefului SACD cu o zi înainte de ședință;
14. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează hotărârea emisă de către membrii Colegiului Director cu privire la motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate cu următoarele elemente: numărul hotărârii, numărul dosarului, numărul petiţiei, obiectul petiţiei, numele şi adresele părţilor, procedura de citare, susținerile părților, raportul de investigație (după caz), motivele de fapt şi de drept, punctul de vedere și/sau opiniile separate/concurente (după caz), dispozitivul hotărârii, modalitatea de plată a amenzii (după caz), căile de atac și termenul, numele (în ordine alfabetică) și semnăturile membrilor Colegiului Director care au emis hotărârea, numele/inițialele titularului și/sau asistentului care a/au redactat hotărârea; la finalul hotărârii se va menționa o Notă referitoare la constituirea de drept cu titlu executoriu a hotărârilor neatacate în termenul legal și se va ștampila pe fiecare pagină redactată;
15. Înaintează hotărârea șefului SACD în vederea semnării acesteia de către membrii prezenți la ședință și o comunică părților din dosar conform procedurii;
16. Întocmește și înregistrează rezoluția cu privire la afișarea citației și/sau a hotărârii emise de Colegiul Director care nu a putut fi comunicată părților din dosar (după caz), la solicitarea titularului de dosar;
17. Transmite Biroului Investigare dosare din cadrul SACD dosarul în care a fost aplicată sancțiunea contavențională, în vederea punerii în executare, în termenul legal, în condițiile legii, a sancțiunii aplicate;
18. Adaugă la dosar, în ordine cronologică, toate documentele elaborate, DP-urile comunicate, confirmările de primire ale documentelor transmise și copia hotărârii; numerotează dosarul și îl înaintează spre arhivare Biroului Asistență tehnică din cadrul SACD;
19. La solicitarea și sub îndrumarea titularului de dosar, redactează punctele de vedere, solicitate în calitate de expert, membrilor Colegiului Director;
20. Asigură ordinea și buna organizare a dosarelor, hotărârilor, punctelor de vedere emise, a registrelor și condicilor din cadrul SACD, precum și a celorlalte documente specifice activității Serviciului;
21. La solicitarea șefului SACD, participă la audiența solicitată de părțile din dosar și consemnează motivul solicitării în nota de audiență pe care, ulterior, o înregistrează și o îndosariază.
22. La solicitarea șefului SACD, întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în cadrul Serviciului;
23. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;
24. Solicită asistenţă de specialitate din partea compartimentelor Consiliului;
25. Participă la cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniul de activitate specific, conform prevederilor legale;
26. Cu acordul șefului SACD, participă la activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare;
27. Respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); asigură și respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ce decurg din desfășurarea activității serviciului;
28. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, îndeplinește și alte atribuţii dispuse de către șeful SACD sau de către Președintele Consiliului, în limitele funcției pe care o execută.

Condițiile de participare pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Investigare Dosare – Serviciul Asistență Colegiu Director:
1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice
2. Perfecţionări (specializări): –
3. Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): –
5. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): –
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor
7. Cerinţe specifice: Disponibilitate pentru deplasări interne şi internaţionale, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii
Bibliografia/tematica pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Investigare Dosare – Serviciul Asistență Colegiu Director:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G.nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuţiile postului:
1. Studiază dosarele repartizate spre investigare, în urma rezoluţiei șefului Biroului de Investigare Dosare și întocmește planul de investigație;
2. Îndeplinește calitatea de agent constatator în condițiile art. 25 alin. 5 teza 2 din O.G. nr. 137/2000, republicată, aplicând sancțiuni contravenționale reprezentanților legali ai autorităților și instituțiilor publice și ai agenților economici supuși controlului, precum și persoanelor fizice, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 26 punctul (5) din O.G. nr. 137/2000, republicată;
3. Efectuează activităţi de inspecţie cu privire la aspectele sesizate în petiţii;
4. Întocmeşte raportul de investigaţie care va cuprinde în detaliu etapele parcurse, operaţiunile desfăşurate precum şi constatările de la faţa locului (potrivit dispoziţiilor Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor), înaintând o constatare privind existenţa sau inexistenţa unei fapte de discriminare în speţele supuse investigării, pe baza probelor rezultate din verificări;
5. Transmite o copie a raportului de investigaţie șefului Biroului de Investigare Dosare, anterior depunerii acestuia la dosarul cauzei;
6. Păstrează evidenţa investigaţiilor efectuate;
7. La solicitarea șefului ierarhic, gestionează înregistrările audio ale ședințelor Colegiului Director și editează fișierele audio în urma solicitărilor părților din dosare;
8. La solicitarea șefului ierarhic, editează hotărârile Colegiului Director în vederea respectării datelor cu caracter personal, le centralizează și le comunică superiorului ierarhic;
9. La solicitarea șefului ierarhic, întocmește răspunsurile de clarificare la sesizările primite, care nu respectă elementele constitutive ale unei petiții;
10. Identifică, evaluează și gestionează riscurile la nivelul Biroului;
11. Gestionează arhiva documentelor întocmite;
12. Realizează activitatea de arhivare a documentelor care vizează activitatea BID;
13. La solicitarea superiorului ierarhic, contribuie la elaboararea procedurilor scrise specifice activităţilor desfăşurate în cadrul BID;
14. Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată în cadrul Biroului;
15. Întocmește statistici cu privire la investigaţiile efectuate de membrii Biroului, precum și cele cu privire la punerea în executare a sancțiunilor contravenționale aplicate prin hotărârile Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
16. La solicitarea sau acordul șefului SACD, colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice la nivel internaţional pentru asigurarea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare;
17. La solicitarea sau acordul șefului SACD, participă la activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;
18. Acordă asistenţă de specialitate compartimentelor Consiliului;
19. Solicită asistenţă de specialitate de la celelalte compartimente ale instituţiei;
20. Respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); asigură și respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ce decurg din desfășurarea activității Serviciului;
21. Faţă de atribuţiile menţionate mai sus, asigură îndeplinirea şi altor atribuţii dispuse de către şeful ierarhic direct sau șeful SACD.

6. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv în perioada 26.04-17.05.2021.
7. Persoana de contact în vederea primirii dosarelor de concurs: Bălan Despina, consilier clasa I, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane și Salarizare, tel: 0213126578, e-mail: despina.balan@cncd.ro.

Atasamente