Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 20 iunie 2022, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante:

1. consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistență Colegiu Director – 1 post.
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Probă suplimentară: nu este cazul.
4. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 20.06.2022 ora 10:00 şi un interviu, în termenul legal.
5. Condiţiile de participare la concurs sunt:
– Studii de specialitate: Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
– Vechime în specialitatea studiilor: 7 ani;
– Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe, capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilităţi, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, aptitudini de comunicare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
6. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv în perioada 18.05-06.06.2022.
7. Persoana de contact în vederea primirii dosarelor de concurs este Pantofaru Mihaela, șef birou – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, tel: 021/312.65.78 int. 503, e-mail: mihaela.pantofaru@cncd.ro.
8. Bibliografia, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistență Colegiu Director
Bibliografia
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;
7. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale;
8. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
9. Ordinul Președintelui C.N.C.D. nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în MO, Partea I, nr. 348 din 06.05.2008.
Tematica
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor din Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;
7. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale;
8. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
9. Ordinul Președintelui C.N.C.D. nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în MO, Partea I, nr. 348 din 06.05.2008.

Atribuțiile postului
Consilierul juridic, asistentul titularului de dosar, are următoarele atribuții în ceea ce privește procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor:
1. Constituie în dosar petiția primită sau nota de autosesizare inițiată de titularul de dosar și întocmește opisul aferent;
2. Comunică petentului răspunsul initial;
3. Solicită petentului completarea petiției cu elementele lipsă, după caz;
4. Citează/recitează (după caz) părțile din dosar, la o dată stabilită împreună cu titularul de dosar;
5. Solicită puncte de vedere de specialitate din partea instituțiilor publice ori private, autorităților de stat sau altor entități juridice cu expertiză, în