Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 21 martie 2023, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante:

1. Consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Asistență Tehnică- Serviciul Asistență Colegiu Director – 1 post.
2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
3. Probă suplimentară: testarea cunoștințelor de operare pe calculator – nivel mediu – în data de 20.03.2023, ora 10:00, la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
4. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 21.03.2023 ora 09:30 şi un interviu, în termenul legal.
5. Condiţiile de participare la concurs sunt:
– Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
– 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
6. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv în perioada 17.02-08.03.2023.
7. Persoana de contact în vederea primirii dosarelor de concurs este Pantofaru Mihaela, șef birou – Biroul Resurse Umane și Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, tel: 021/312.65.78 int. 503, e-mail: mihaela.pantofaru@cncd.ro.
8. Bibliografia, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional superior în cadrul Biroului Asistență Tehnică – Serviciul Asistență Colegiu Director:

Bibliografia
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul Președintelui C.N.C.D. nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în MO, Partea I, nr. 348 din 06.05.2008.

Tematica
1. Reglementări privind Constituția României, republicată – integral;
2. Reglementări privind Titlul I și II ale părții a VI-a din Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare) – integral;
3. Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – integral;
4. Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – integral;
5. Reglementări privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (O.G. nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare) – integral;
6. Reglementări privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în MO, Partea I, nr. 348 din 06.05.2008 (Ordinul Președintelui C.N.C.D. nr. 144/2008) – integral.

Atribuțiile postului
1. Participă la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern al Biroului;
2. Participă la elaborarea, modificarea şi actualizarea procedurilor scrise specifice activităţilor desfăşurate în cadrul Biroului şi le supune aprobării şefului ierarhic superior;
3. Realizează înregistrările documentelor administrative realizate în cadrul SACD în registrele Serviciului în registrul interdepartamental de evidență a dosarelor și registrul rezoluții;
4. În calitate de asistent al titularului de dosar, are următoarele atribuții în ceea ce privește procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor:
4.1. Constituie în dosar petiția primită sau nota de autosesizare inițiată de titularul de dosar și întocmește opisul aferent;
4.2. Comunică petentului răspunsul initial;
4.3. Solicită petentului completarea petiției cu elementele lipsă, după caz;
4.4 Citează/recitează (după caz) părțile din dosar, la o dată stabilită împreună cu titularul de dosar;
4.5. Solicită puncte de vedere de specialitate din partea instituțiilor publice ori private, autorităților de stat sau altor entități juridice cu expertiză, în vederea asigurării unui analize obiective a soluționării cauzei;
46. Consemnează în registrul de evidență a audierilor ziua și ora la care vor avea loc ședințele de audieri, numele titularului de dosar, numărul dosarului, numărul petiţiei și numele părților;
4.7. Întocmește lista cu dosarele programate pentru audierile ce urmează a avea loc și o comunică Biroului Asistență tehnică din cadrul SACD, cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea ședinței;
4.8. Asigură înregistrarea ședinței de audiere a părților cu aparatura existentă în dotare și consemnează, într-o minută, susținerile părților prezente;
4.9. Încrucișează punctele de vedere comunicate și acordă părților